lt pl 4

VšĮ „Lazdijų ligoninė“, kaip partneris, pradėjo įgyvendinti projektą „Lenkijos ir Lietuvos medicinos įstaigų bendradarbiavimas planuojant ir valdant medicininę pagalbą krizinių situacijų atveju“ (projekto Nr. LT-PL/139). Jis įgyvendinamas bendradarbiaujant su Olštino vaivadijos greitosios pagalbos stotimi (pagrindinis partneris). Projekto metu Lazdijų ligoninėje bus įrengtas alternatyvus energijos šaltinis, deguonies koncentratorius, įsigyta medicininė įranga, sutvarkytas privažiavimas prie Lazdijų ligoninės priimamojo.

Projektas „Lenkijos ir Lietu­vos medicinos įstaigų bendradar­biavimas planuojant ir valdant medicininę pagalbą krizinių si­tuacijų atveju“ vykdomas pagal Europos teritorinio bendradar­biavimo tikslo Lietuvos ir Lenki­jos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant eko­nominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos sąjungos Eu­ropos regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė yra 497 032,82 eurai. Projekto vertė Lie­tuvoje – 248 390,75 eurų.

VšĮ „Lazdijų ligoninė“ siek­dama užtikrinti elektros energi­jos nenutrūkstamą tiekimą savo įstaigoje įsigis alternatyvų ener­gijos šaltinį – akumuliatorių ir dyzelinį generatorių. Ligoninėje dėl jų bus gaminama elektros energija 24 val. Iki šiol alterna­tyvaus energijos šaltinio ligoni­nėje nebuvo. Akumuliatoriui ir dyzeliniam generatoriui įsigyti šiuo metu yra ruošiama techninė specifikacija.

Be alternatyvaus energijos šaltinio yra numatyta įsigyti de­guonies koncentratorių. Jis leis ligoninei gaminti iš oro deguo­nį, tokiu būdu per metus sutau­pydamas apie 60 tūkst. litų iš ligoninės biudžeto. Deguonies koncentratoriui įsigyti šiuo metu vyksta viešasis konkursas.

Iš projekto įgyvendinimui skirtų lėšų jau yra išasfaltuotas privažiavimas prie ligoninės priimamojo, bei atnaujinti šali­gatviai aplink ligoninę – iškloti trinkelėmis. Sutvarkyta aplinka yra saugi ir estetiška tiek ligo­ninės personalui, tiek ligoninės lankytojams.

Įgyvendinamo projekto „Lenkijos ir Lietuvos medicinos įstaigų bendradarbiavimas pla­nuojant ir valdant medicininę pagalbą krizinių situacijų atve­ju“ metu ligoninė įsigis ir me­dicininės įrangos. Dalis jos jau yra nupirkta ir naudojama, kita dalis bus įsigyta iki projekto pa­baigos. Ligoninė įsigijo aparatą leidžiantį visą parą stebėti paci­entų kraujo spaudimą, aparatą leidžiantį fiksuoti širdies ritmo sutrikimus. Šie aparatai yra itin svarbūs širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms. Taip pat ligoninėje jau naudo­jamas aparatas, skirtas plaučių funkciniam tūriui nustatyti.

„Šiuo metu ligoninės biu­džetas nėra toks, kad galėtume įsigyti šią įrangą, todėl iš Eu­ropos sąjungos fondų skiriamas finansavimas yra labai svarbus ir sudaro galimybes sustiprinti ligoninės potencialą. Dėl įgy­vendinamo projekto pagerės ligoninės teikiamų medicininių paslaugų kokybė ir prieinamu­mas Lazdijų krašto žmonėms, bus užtikrinta patikima ligoni­nės veikla, gamtos kataklizmų atveju“, - sakė Lazdijų ligoninės vadovas Vitas Šimkonis.

Numatyta, jog projektas bus įgyvendintas per 14 mėnesių. Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų rugsėjo 1 diena – 2013 metų spalio 31 diena.

100 3501

2013 03 05 13.52

VšĮ „Lazdijų ligoninė“ įsigijo naują medicininę įrangą - aparatą skirtą plaučių funkciniam tūriui nustatyti, aparatus skirtus stebėti kraujospūdį bei širdies ritmo sutrikimus, rezultatų analizei naudojant kompiuterinę programą

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 435,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©